luật đá penalty

luật đá penalty

Đá luân lưu là gì? Luật luân lưu được FIFA Quy định ra sao?【luật đá penalty】:Đá luân lưu là gì? Khái