Cửa sổ mùa đông tương tác công khai của Link sẽ khiến Manchester United trở lại búa để giúp điểm số trực tiếp Bola Terkini

Tương tác công khai của Link với West Ham sẽ khiến Manchester United trở lại băng đảng Hammer [Điểm trực tiếp Bola Terkini]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 11: Lynch có khả năng rời Manchester United vào tháng 1.phương tiện truyền thông, Lynch sẽ chuyển trong cửa sổ mùa đông